Text souhlasu se zpracováním osobních údajů, který podepisuje zákazník při vstupu do bonusového programu lékárny

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍM ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

dále jen „GDPR

1.     Zpracovávané osobní údaje

Já, níže podepsaný/ná _______________________________________________________________________ ,

Bytem_____________________________________________________________________ (dále jen „Klient“),

tímto uděluji souhlas

společnosti:        AMARLEX,s.r.o.,

IČO:     26917521                   se sídlem       Nárameč 148, 675 03 Budišov,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u  KS Brno,   oddíl   C

vložka    45302, (dále jen „Správce“),

aby ve smyslu GDPR zpracovával tyto moje osobní údaje:

JMÉNO   A   PŘÍJMENÍ:       viz nahoře,

ADRESA   BYDLIŠTĚ:          viz nahoře,

TELEFONNÍ   ČÍSLO: __________________________________________________________________________ ,

E-MAILOVÁ   ADRESA:________________________________________________________________________ ,

ČÍSLO   POJIŠTĚNCE: _________________________________________________________________________ ,

2.     Účel zpracování osobních údajů

1.       Osobní údaje budou evidované v Registru klientů vedeném Správcem v lékárenském informačním systému a to za účelem:

-      komunikace s klientem,

-      řešení problematických výdejů,

-      zjištění kontraindikace léků,

-      dodatečných informací lékárníka pro pacienta;

-      evidence dosažených bonusů a slev

2.       Číslo pojištěnce je zpracováváno za účelem slučování výdejů recepty, poukazy a volné prodeje.

3.       Právním základem zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) udělení souhlasu Klienta se zpracováním osobních údajů.

4.       Osobní údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám resp. příjemcům.

5.       Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

6.       Osobní údaje budou u Správce uloženy po dobu 5 let, tj do  ________.________________.________.

7.       Klient není povinen tyto údaje poskytnout v plném rozsahu. Účely evidence osobních údajů  budou v případě neposkytnuté relevantně omezeny.

3.     Právo klienta na odvolání souhlasu

Klient má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemným odvoláním doručeným na adresu Správce  AMARLEX,s.r.o., Nárameč  148, 675 03 Budišov, nebo na e-mailovou adresu Správce  amarlex@seznam.cz . Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

4.     Právo klienta na přístup k osobním údajům

Klient má právo požadovat od Správce:

-      potvrzení o tom, zda a které osobní údaje Správce zpracovává a za jakým účelem je zpracovává,

-      kategorie osobních údajů,

-      příjemce, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

-      plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy nebo kritéria použitá ke stanovení této doby,

-      opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování,

-      v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních, údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,

-      informace, že dochází k automatizovanému rozhodování.

5.     Právo klienta na přenositelnost údajů

1.       Klient má právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, které poskytl Správci a právo předat tyto údaje jinému Správci.

2.       Klient má právo na to, aby tyto údaje byly předání přímo jedním správcem druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

6.     Prohlášení klienta

Tímto prohlašuji, že mnou udělený souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.

 

 

V Třebíči Borovině           Dne: __ ________________Podpis klienta: _______________________________